Vi fasiliterer transformasjoner, workshops, konferanser og gode møter med team og organisasjoner

… i kontakt med både hodet, hjertet og kroppen ~
til stede, på naturlig vis agil og forbundet

VÅRE TILBUD

FOR ORGANISASJONER

Vi tilbyr trygge rom

for endrings-, bevissthets- og vekstprosesser med team og organisasjoner

Vi samskaper

konferanser, workshops, samlinger og gode møter for grupper på 5 til 500+ mennesker

No problem can be solved from the same consciousness that created it. We must learn to see the world anew.

Albert Einstein

Vi tilbyr trygge rom

for endrings-, bevissthets- og vekstprosesser med team og organisasjoner

bevege og fornye

Det utgjør en stor forskjell å bruke intelligensen og innovasjonskraften til medarbeiderne, eller å ikke gjøre det. «Utrullingen» av tiltak frambringer ofte motstand når de kommer «fra toppen», fra eksperter eller utenfra.

Det har vist seg å være mer elegant og mer effektivt å utvikle nødvendige innsikter, tilsvarende holdninger og nye løsninger sammen med medarbeiderne «ut fra midten av organisasjonen».

På denne måten kan eksisterende kompetanse og energipotensialet komme optimalt til nytte i et arbeidsfelt som er kjennetegnet av stor kompleksitet.

Når forandringen bæres fram av de berørte selv, utløser dette en bølge, som av og til starter i det små, før den tiltar i kraft.

VÅRT TILBUD

Det er vår passion og vår ekspertise å designe og gjennomføre inspirerende prosesser som frambringer passende løsninger, innsikter, veksterfaringer og «mindset» for ny handling. Vi ønsker å bevege og fornye.

Vi støtter organisasjoner på sin vei fra silopregete og mekanistiske hierarkier til levende organismer som på naturlig vis er agile, fungerer som nettverk og er fokuserte på et felles og forbindende formål.

Våre innovative, dynamiske arbeidsformer utløser bevegelse, fornyer spiriten og støtter en samhandlingskultur ut fra et felles ansvar for helheten. På denne måten skjer endring ut fra en indre motivasjon på organisk vis.

Anledninger

for å samarbeide med oss (utvalg)

^

Å transformere organisasjoner fra silopregete hierarkier til levende organismer – å frigjøre potensialet til medarbeiderne og deres samhandling

^

Å gjennomføre innovative stormøter – å begeistre med levende og resultatrike konferanser

^
Å understøtte et nytt nivå på møtekulturen – viktige og ekte spørsmål, aktiverende formater, gode dialoger i kjernen av det som det virkelig handler om
^

Å løfte „mindset“ til et nytt nivå – å oppgradere det indre operativsystemet som gjør ny handling lett og naturlig

^

Å utvide emosjonell kompetanse – individuell, i samspillet mellom ledere, arbeidsteam eller innenfor rammer av kurs og utviklingssamlinger

^

Å lære fra prinsippene som gjelder i naturen – selvorganisering, nettverk, vekst i retning av «lyset», agilitet, motstandsdyktighet… 

^

Å jobbe fram løsninger med mange – å bruke den kollektive intelligensen og energien

^

Å skape oppbruddsstemning – ny energi i hele systemet, også med virkning utad

^

Å utfolde kraften i ledergrupper og arbeidsteam – å finne en felles retning, styrke dialogkompetansen, bruke forskjellighet som ressurs og oppdage nye løsninger

^

Å utvikle visjoner, mål og strategier – i individuelt arbeid, med små og store grupper

^

Å løse konflikter og problemer – med en fasilitering som muliggjør uventete gjennombrudd

Referanser

det er hva andre sier om oss

Torbjørn Almlid

Tidligere administrerende direktør i Norsk Tipping

«I min tid som administrerende direktør i Norsk Tipping har jeg satt pris på Lars som en forståelsesfull og dyktig endringsagent for å bevege selskapets IT-utvikling fra tunge prosesser i adskilte «siloer» til agile samordnete team med en høy grad av selvorganisering. Dette ble en stor transformasjon for ledere og medarbeidere. Lars bidro til visjonen for og trygghet i denne overgangen, samt til trening for å etablere et nytt «mindset» og komme i gang med nye arbeidsformer. Takk!»

Monica Mathisen Jørgensen

leder NAV Ringsaker

«Fra vårt første møte bød Lars på sine perspektiver og sin tilstedeværelse. Som ekstern prosjektleder utfordret han oss og skapte betydelig merverdi i et toårig arbeid med medarbeiderdrevet innovasjon med mange aktører. Jeg opplevde Lars som en sann menneskekjenner med mye varme, stor kompetanse, engasjement og «drive».»

Solfrid Marthinsen

teamleder Voksenpedagogisk senter, Ringsaker kommune

«Lars har ledet og fasilitert en tverrfaglig interkommunal prosjektgruppe for samordning av tjenester rundt flyktninger, som jeg har deltatt aktivt i i to år. Han åpnet våre øyne for hvordan vi arbeidet sekvensielt i adskilte siloer og støttet oss i å designe og teste nye samtidige arbeidsformer i tverrfaglige team. Jeg er takknemlig for personlige og faglige løft som jeg har opplevd gjennom dette og for Lars sin nærværende, visjonære og samtidig konkrete måte å guide oss på i prosessen.»

Joe McGrath

leder for Management Development, Toyota UK

«An excellent programme which has expanded my mind and belief in what is possible. Thank you, Lars.»

Referanser

det er hva andre sier om oss

«I min tid som administrerende direktør i Norsk Tipping har jeg satt pris på Lars som en forståelsesfull og dyktig endringsagent for å bevege selskapets IT-utvikling fra tunge prosesser i adskilte «siloer» til agile samordnete team med en høy grad av selvorganisering. Dette ble en stor transformasjon for ledere og medarbeidere. Lars bidro til visjonen for og trygghet i denne overgangen, samt til trening for å etablere et nytt «mindset» og komme i gang med nye arbeidsformer. Takk!»

Torbjørn Almlid

Tidligere administrerende direktør i Norsk Tipping

Monica Mathisen Jørgensen

leder NAV Ringsaker

«Fra vårt første møte bød Lars på sine perspektiver og sin tilstedeværelse. Som ekstern prosjektleder utfordret han oss og skapte betydelig merverdi i et toårig arbeid med medarbeiderdrevet innovasjon med mange aktører. Jeg opplevde Lars som en sann menneskekjenner med mye varme, stor kompetanse, engasjement og «drive».»

«Lars har ledet og fasilitert en tverrfaglig interkommunal prosjektgruppe for samordning av tjenester rundt flyktninger, som jeg har deltatt aktivt i i to år. Han åpnet våre øyne for hvordan vi arbeidet sekvensielt i adskilte siloer og støttet oss i å designe og teste nye samtidige arbeidsformer i tverrfaglige team. Jeg er takknemlig for personlige og faglige løft som jeg har opplevd gjennom dette og for Lars-Hilmar sin nærværende, visjonære og samtidig konkrete måte å guide oss på i prosessen.»

Solfrid Marthinsen

teamleder Voksenpedagogisk senter, Ringsaker kommune

Joe McGrath

leder for Management Development, Toyota UK

«An excellent programme which has expanded my mind and belief in what is possible. Thank you, Lars.»

Vi samskaper

konferanser, workshops, samlinger og gode møter for grupper på 5 til 500+ mennesker

Vår måte å jobbe på

Vi har mer enn 20 års erfaring med å skreddersy utviklingssamlinger, utviklingsprogrammer for ledere, team og andre målgrupper innen oppgradering av mindset, stressmestring, kommunikasjon og agilt samarbeid. Dynamiske storsamlinger har vi regissert og fasilitert med opptil 500 deltakere.

Til dette bruker vi innovative metoder og arbeidsformer som utløser bevegelse, lar kollektiv intelligens komme til nytte, gir næring til inspirasjon og skaper rom for givende resultater, blant annet:

^

Open Space

^

Thinking Circle

^

Wisdom Council

^

World Café

^

Appreciative Inquiry

^

Dynamic Facilitation

Anledninger

for å samarbeide med oss (utvalg)

^

Å gjennomføre innovative stormøter – å begeistre med levende og resultatrike konferanser

^

Å løfte „mindset“ til et nytt nivå – å oppgradere det indre operativsystemet som gjør ny handling lett og naturlig

^

Å videreutvikle organisasjonskulturen – å oppdage kjerneverdier og la de bli levende på alle områder

^

Å lære fra prinsippene som gjelder i naturen – selvorganisering, nettverk, vekst i retning av «lyset», agilitet, motstandsdyktighet… 

^

Å jobbe fram løsninger med mange – å bruke den kollektive intelligensen og energien

^

Å skape oppbruddsstemning – ny energi i hele systemet, også med virkning utad

^

Å løse konflikter og problemer – med en fasilitering som muliggjør uventete gjennombrudd

^

Å utvide emosjonell kompetanse – individuell, i samspillet mellom ledere, arbeidsteam eller innenfor rammer av kurs og utviklingssamlinger

^

Å understøtte et nytt nivå på møtekulturen – viktige og ekte spørsmål, aktiverende formater, gode dialoger i kjernen av det som det virkelig handler om

^

Å utfolde kraften i ledergrupper og arbeidsteam – å finne en felles retning, styrke dialogkompetansen, bruke forskjellighet som ressurs og oppdage nye løsninger

^

Å utvikle visjoner, mål og strategier – i individuelt arbeid, med små og store grupper

^

Å akselerere komplekse endringer – med motiverte medarbeidere som er forbundet med hverandre

Referanser

hva andre sier om oss

Joakim Lystad

tidligere direktør i NAV og Mattilsynet

«Lars designet den første og fasiliterte den andre dagen av en to-dagers konferanse med over 100 ledere da jeg var administrerende direktør i Mattilsynet. Jeg verdsatte de rådene han ga meg, både før og etter konferansen. Dagen i Open Space format som Lars fasiliterte, var viktig i videreutviklingen av ledelse og organisasjonskultur i etaten.»

May-Britt Nordli

tidligere kommunedirektør i Jevnaker kommune

«Under et møte med min toppledergruppe gjennomførte Lars en demo-coaching med sin Mindset Upgrade tilnærming med meg. I løpet av få minutter hadde jeg transformert min indre «auto-pilot»-tilnærming til en oppgave og prestasjon som var viktig for meg. Jeg vitnet umiddelbart effekt av dette i praksis.
Like etter ba jeg Lars holde en 3-dagers retreat med de 25-30 øverste lederne i kommunen for å undervise oss Mindset Upgrade prosessene og en grunnholdning til å coache kolleger og medarbeidere på et dypt plan. Bare i løpet av disse tre dagene ble transformasjoner og oppgraderinger synlige blant deltakerne, og jeg vitnet betydelige positive atferdsendringer også i etterkant… som om noe hadde «falt på plass» hos enkelte. Takk, Lars!»

Trond Stenvik

kommunedirektør, Overhalla kommune

«Utviklingsprogrammet med Lars og det han har formidlet er en stor motivasjon for videre personlig og profesjonell utvikling.»

Beate G. Aunet

enhetsleder i kommunal helsetjeneste

«En utviklende opplevelse, med en læring som virkelig gir potensial. Spennende erfaringer omkring mindset, underbevissthetens funksjon og hvordan dette i bunn og grunn styrer mye av det vi gjør.»

Referanser

hva andre sier om oss

«Lars designet den første og fasiliterte den andre dagen av en to-dagers konferanse med over 100 ledere da jeg var administrerende direktør i Mattilsynet. Jeg verdsatte de rådene han ga meg, både før og etter konferansen. Dagen i Open Space format som Lars fasiliterte, var viktig i videreutviklingen av ledelse og organisasjonskultur i etaten.»

Joakim Lystad

tidligere direktør i NAV og Mattilsynet

May-Britt Nordli

tidligere kommunedirektør i Jevnaker kommune

«Under et møte med min toppledergruppe gjennomførte Lars en demo-coaching med sin Mindset Upgrade tilnærming med meg. I løpet av få minutter hadde jeg transformert min indre «auto-pilot»-tilnærming til en oppgave og prestasjon som var viktig for meg. Jeg vitnet umiddelbart effekt av dette i praksis.

Like etter ba jeg Lars holde en 3-dagers retreat med de 25-30 øverste lederne i kommunen for å undervise oss Mindset Upgrade prosessene og en grunnholdning til å coache kolleger og medarbeidere på et dypt plan. Bare i løpet av disse tre dagene ble transformasjoner og oppgraderinger synlige blant deltakerne, og jeg vitnet betydelige positive atferdsendringer også i etterkant… som om noe hadde «falt på plass» hos enkelte. Takk, Lars!»

«Utviklingsprogrammet med Lars og det han har formidlet er en stor motivasjon for videre personlig og profesjonell utvikling.»

Trond Stenvik

kommunedirektør, Overhalla kommune

Beate G. Aunet

enhetsleder i kommunal helsetjeneste

«En utviklende opplevelse, med en læring som virkelig gir potensial. Spennende erfaringer omkring mindset, underbevissthetens funksjon og hvordan dette i bunn og grunn styrer mye av det vi gjør.»

Om oss

HEI, JEG HETER LARS,
OGSÅ KALT AWÈ

Jeg har grunnlagt Terra Life for å utløse enda mer av menneskers og organisasjoners potensial. Min passion er å være «spaceholder» for vekst og utvikling. Jeg møter ledere, team og andre ansatte med empati der hvor de er akkurat nå, åpner for ny bevissthet og nytt «mindset» og gir dem tilpassete prosesser og verktøy for å skape nye resultater.

Mitt arbeid kjennetegnes av dedikasjon til det som er mulig for mennesker, team og organisasjoner å oppnå av oppgraderinger, agilitet og nye måter å arbeide på.

Hei, mitt navn er Lydia

Jeg er med mennesker i og gjennom deres endringsprosesser – sammen styrker vi ressursene og egen kroppsbevissthet. Vi eksperimenterer, kjenner etter og reflekterer i levende møter. På denne måten forlater vi nedvurderende selvkritikk og perfeksjonisme og beveger oss mot enda mer medfølelse med oss selv og andre. Når jeg forstår meg selv og prosessene i kroppen min bedre og er mer og mer villig til å ta fullt ansvar for mine handlinger, kan noe nytt oppstå i det indre og ytre.

Hei, jeg heter Katrin

Å skape store ting… å la energien flyte… For meg er musikk ren magi og liv…

Jeg bistår mennesker og team med å frigjøre seg fra atferdsmønstre og strukturer, med å «ut-vikle» seg. Grobunnen for arbeidet mitt er de helbredende, livsfremmende frekvensene i musikken og i vår vakre natur.

Jeg er spesielt opptatt av å skape rom der du kan bli kjent med din egen kraft og integrere den i hverdagen. Denne dybden gir mennesker og organisasjoner muligheter til å gå autentiske veier ut fra hjertet.

terralife Katrin

Om oss

HEI, JEG HETER LARS, OGSÅ KALT AWÈ

Jeg har grunnlagt Terra Life for å utløse enda mer av menneskers og organisasjoners potensial. Min passion er å være «spaceholder» for vekst og utvikling. Jeg møter ledere, team og andre ansatte med empati der hvor de er akkurat nå, åpner for ny bevissthet og nytt «mindset» og gir dem tilpassete prosesser og verktøy for å skape nye resultater.

Mitt arbeid kjennetegnes av dedikasjon til det som er mulig for mennesker, team og organisasjoner å oppnå av oppgraderinger, agilitet og nye måter å arbeide på. 

Hei, mitt navn er Lydia

Jeg er med mennesker i og gjennom deres endringsprosesser – sammen styrker vi ressursene og egen kroppsbevissthet. Vi eksperimenterer, kjenner etter og reflekterer i levende møter. På denne måten forlater vi nedvurderende selvkritikk og perfeksjonisme og beveger oss mot enda mer medfølelse med oss selv og andre. Når jeg forstår meg selv og prosessene i kroppen min bedre og er mer og mer villig til å ta fullt ansvar for mine handlinger, kan noe nytt oppstå i det indre og ytre.

terralife Katrin

Hei, jeg heter Katrin

Å skape store ting… å la energien flyte… For meg er musikk ren magi og liv…

Jeg bistår mennesker og team med å frigjøre seg fra atferdsmønstre og strukturer, med å «ut-vikle» seg. Grobunnen for arbeidet mitt er de helbredende, livsfremmende frekvensene i musikken og i vår vakre natur.

Jeg er spesielt opptatt av å skape rom der du kan bli kjent med din egen kraft og integrere den i hverdagen. Denne dybden gir mennesker og organisasjoner muligheter til å gå autentiske veier ut fra hjertet.

Vil du vite mer?

6 + 6 =